Renaissance Place Goals 2010/2011 - Update!

Renaissance Place Goals 2010/2011

Breathitt High School
Goals
# of Accelerated Reader Points
Date: January 17, 2011
School Goal (Year):
24,800
10,172
School Goal (Per 9 Weeks):
6,200

LBJ Elementary
Goals
# of Accelerated Reader Points
Date: January 17, 2011
School Goal (Year):
7,680
15,893
School Goal (Per 9 Weeks):
1,920

Highland-Turner Elementary
Goals
# of Accelerated Reader Points
Date: January 17, 2011
School Goal (Year):
15,000
10,244
School Goal (Per 9 Weeks):
3,750
 
Sebastian Middle School
Goals
# of Accelerated Reader Points
Date: January 17, 2011
School Goal (Year):
15,000
8,414
School Goal (Per 9 Weeks):
3,750
Marie Roberts-Caney
Goals
# of Accelerated Reader Points
Date: January 17, 2011
School Goal (Year):
12,500
8,279
School Goal (Per 9
Weeks):
3,125

Rousseau Elementary
Goals
# of Accelerated Reader Points
Date: January 17, 2011
School Goal (Year):
5,000
2,124
School Goal (Per 9 Weeks):
1,250
 
 
Back to School News       Print